เมนูหลัก

NU.2403SEMINAR ON ISSUES AND TRENDS IN NURSING PROFESSION
พย.2403สัมมนาประเด็นและแนวโน้มของวิชาชีพการพยาบาล
สังกัดพยาบาลศาสตร์, สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ความสำคัญของประเด็นและแนวโน้ม กระบวนการจัดการสัมมนา การสัมมนาเกี่ยวกับประเด็นและแนวโน้มของวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบของเศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม การเมือง เทคโนโลยี และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับชาติและนานาชาติ ทั้งด้านการศึกษา การบริหารการพยาบาล การปฏิบัติการพยาบาล และการวิจัย


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต