เมนูหลัก

NU.4301PALLIATIVE CARE
พย.4301การดูแลเพื่อประคับประคองสุขภาพ
สังกัดพยาบาลศาสตร์, สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่1 / 2565
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
แนวคิด หลักการ การดูแลเพื่อประคับประคองสุขภาพ การยอมรับกระบวนการธรรมชาติของชีวิต วิถีการดำเนินชีวิต บริบทของสภาวะจิต ทักษะการสื่อสาร การสร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วย ญาติ การให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแล
การส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบปกติ และการประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย โดยยึดหลักความเชื่อ ศาสนา สิทธิผู้ป่วย และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต