เมนูหลัก

NU.4304GEMSTONES AND HEALTH
พย.4304อัญมณี กับสุขภาพ
สังกัดพยาบาลศาสตร์, สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 จ.09:00-12:00R24142C804040W 
  จ.13:00-16:00R24142C      
อาจารย์: ดร.เสนีย์ สุวรรณดี
อาจารย์ธาดา ศิษย์ธนานันท์
รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาย จิโรจน์กุล
อาจารย์พัชรา สมชื่อ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี80-40-40
สอบปลายภาค:
Course Description
อัญมณีและการจัดแบ่งประเภท คุณสมบัติและการตรวจสอบคุณสมบัติของอัญมณีประเภทต่าง ๆ ความรู้และความเชื่อเกี่ยวกับอัญมณีกับสุขภาพ การใช้อัญมณีในการดูแลสุขภาพ การออกแบบและกำหนดราคาเครื่องประดับอัญมณี
กระบวนการผลิตเครื่องประดับอัญมณี การเรียนรู้การตลาดอัญมณีแบบดั้งเดิมและแบบออนไลน์ การรังสรรค์เครื่องประดับอัญมณีเพื่อความเพลิดเพลิน หรือเพื่อการสร้างรายได้


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต