เมนูหลัก

HM.436HOME STAY BUSINESS
จร.436ธุรกิจที่พักแรมในชุมชน
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 อ.09:00-12:00R.C 1062C401525W 
อาจารย์: อาจารย์สาวิตตรี จบศรี
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี40-15-25
สอบปลายภาค: 24 ก.พ. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2211
  020 พฤ.09:00-12:00R2934M2C40328W 
อาจารย์: อาจารย์สาวิตตรี จบศรี
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี40-32-8
สอบปลายภาค: 24 ก.พ. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2211
24 ก.พ. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2212
Course Description
ศึกษาถึงความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจที่พักแรมในชุมชน แนวคิดทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง การดำเนินงานด้านที่พักแรมนักท่องเที่ยว ผลกระทบ และแนวโน้มของธุรกิจที่พักแรมในอนาคต โดยเฉพาะการจัดการที่พักแรมแบบโฮมสเตย์
โดยให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ามาบริหารจัดการด้วยตนเอง


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต