เมนูหลัก

DB2101DIGITAL DATABASE MANAGEMENT
ธด2101การจัดการฐานข้อมูลดิจิทัล
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
หลักการสำคัญของระบบฐานข้อมูล องค์ประกอบและหน้าที่ของระบบฐานข้อมูล คุณสมบัติและโครงสร้างของฐานข้อมูลสำหรับธุรกิจดิจิทัล แบบจำลองข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล ภาษาการจัดการฐานข้อมูล คำสั่งภาษาเอสคิวแอล
(ต่อ)การเรียกข้อมูลหลายตาราง การสร้างและปรับปรุงตาราง การสร้างวิว การประมวลผลข้อมูล ความมั่นคงและความปลอดภัยของฐานข้อมูล ฝึกปฏิบัติและการสร้างระบบฐานข้อมูลในระบบธุรกิจ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต