เมนูหลัก

MM1001BUSINESS MODERNIZATION MANAGEMENT
จม1001การจัดการธุรกิจสมัยใหม่
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ แขนงการจัดการธุรกิจสมัยใหม่
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พฤ.09:00-12:00R29112C804139M 
อาจารย์: อาจารย์กิตติพงษ์ ผาสุวรรณ์
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) บัณฑิตพรีเมี่ยมCPALL ทุกชั้นปี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่) บัณฑิตพรีเมี่ยมCPALL ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
80-0-80
80-16-64
80-25-55
สอบปลายภาค: 21 ก.พ. 2566 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2212
21 ก.พ. 2566 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2211
  020 ศ.09:00-12:00R29252C755718M 
อาจารย์: อาจารย์วิวรรณ มุกดาประกร
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี75-57-18
สอบปลายภาค: 21 ก.พ. 2566 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2212
21 ก.พ. 2566 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2217
21 ก.พ. 2566 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2218
21 ก.พ. 2566 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2219
  030 อ.09:00-12:00R29252C806515M 
อาจารย์: อาจารย์วิวรรณ มุกดาประกร
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี80-65-15
สอบปลายภาค: 21 ก.พ. 2566 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2715
21 ก.พ. 2566 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2716
21 ก.พ. 2566 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2219
  040 อ.13:00-16:00R25122C702050W 
อาจารย์: อาจารย์กิตติพงษ์ ผาสุวรรณ์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี70-20-50
สอบปลายภาค: 21 ก.พ. 2566 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2716
Course Description
ทฤษฎี หลักการ แนวคิดและหน้าที่สำคัญทางการจัดการ การวางแผน การจัดองค์การ การอำนวยการ การควบคุม ภาวะผู้นำ การจูงใจ การติดต่อสื่อสาร การทำงานเป็นทีม
การตัดสินใจ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง การขับเคลื่อนองค์การธุรกิจสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล รวมถึงหลักจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต