เมนูหลัก

MM4002GLOBAL BUSINESS MANAGEMENT
จม4002การจัดการธุรกิจระดับโลก
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ แขนงการจัดการธุรกิจสมัยใหม่
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2565 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2565
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
บทบาทและความสำคัญของธุรกิจระดับโลก ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ อิทธิพลสภาพแวดล้อมในการแข่งขันระดับนานาชาติ มาตรการกีดกันทางการค้า เช่น สงครามการค้า แนวโน้มการลงทุนในภูมิภาคที่สำคัญ กลยุทธ์ธุรกิจระดับโลก
และเชื่อมโยงหน้าที่งานต่างๆ ทางธุรกิจระดับโลก รวมถึงประเด็นจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ โดยใช้กรณีศึกษาความสำเร็จและความล้มเหลวของธุรกิจระดับโลก


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต