เมนูหลัก

MM4003INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP
จม4003การเป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ แขนงการจัดการธุรกิจสมัยใหม่
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
การสร้างผู้ประกอบการให้มีการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่มีคุณค่า เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การประเมินธุรกิจสตาร์ทอัพที่เหมาะสมในการลงทุน การจัดตั้งและการดำเนินงาน การจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อเริ่มต้นธุรกิจ
จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจ การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเป็นผู้ประกอบการ หลักความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจในศตวรรษที่ 21


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต