เมนูหลัก

MM3004SUSTAINABLE BUSINESS DEVELOPMENT
จม3004การพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืน
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ แขนงการจัดการธุรกิจสมัยใหม่
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  837 อา.08:30-12:30R2737M2C1304189W 
  อา.13:30-18:30R2737M2C      
อาจารย์: อาจารย์กิตติพงษ์ ผาสุวรรณ์
สอบปลายภาค: 19 พ.ย. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
  838 อา.08:30-12:30R29062C1304783W 
  อา.13:30-18:30R29062C      
อาจารย์: อาจารย์กิตติพงษ์ ผาสุวรรณ์
สอบปลายภาค: 6 ส.ค. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
  839 อา.08:30-12:3034093C50446W 
  อา.13:30-18:3034093C      
อาจารย์: อาจารย์กิตติพงษ์ ผาสุวรรณ์
สอบปลายภาค: 7 ม.ค. 2567 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: เรียน/สอบร่วมกับกลุ่ม 839 ในภาคเรียนที่ 2/2566 
  840 อา.08:30-12:30R29042C70619W 
  อา.13:30-18:30R29042C      
อาจารย์: อาจารย์กิตติพงษ์ ผาสุวรรณ์
สอบปลายภาค: 10 ก.ย. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
หมายเหตุ: มี นศ.เรียน/สอบร่วมด้วยในภาค 2/2565 
Course Description
ศึกษาแนวคิด และหลักการจัดการองค์การสมัยใหม่ ในการดำเนินธุรกิจที่จะนำไปสู่ทิศทางการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืน โดยสร้างสมดุลระหว่างคน และเทคโนโลยี การทำธุรกิจสีเขียว และให้ความสำคัญกับการทำธุรกิจอย่างมีจริยธรรมหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต