เมนูหลัก

MM4004INNOVATIVE BUSINESS PROJECT
จม4004โครงการนวัตกรรมทางธุรกิจ
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ แขนงการจัดการธุรกิจสมัยใหม่
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
การสร้างความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ทักษะและความสามารถในการแสวงหา พัฒนา จัดการ และนําเสนอความคิดใหม่ การประยุกต์แนวคิดใหม่ในเชิงธุรกิจเพื่อสร้างนวัตกรรมด้านการจัดการในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ การบริการ กระบวนการ
และการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ธุรกิจที่ไม่แน่นอนและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยจัดทำเป็นโครงการนวัตกรรมทางธุรกิจพร้อมทั้งนำเสนอผลงาน


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต