เมนูหลัก

MM4005MODERN BUSINESS PLANNING
จม4005การวางแผนธุรกิจสมัยใหม่
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ แขนงการจัดการธุรกิจสมัยใหม่
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ศึกษารูปแบบและโครงสร้างของแผนธุรกิจ การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายธุรกิจ การประเมินโอกาสทางธุรกิจ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมธุรกิจในปัจจุบัน การวิเคราะห์ตลาดลูกค้าและคู่แข่งขัน การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย การจัดการตลาด
การสร้างแบรนด์ในยุคดิจิทัล การสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายบนช่องทางการตลาดออนไลน์ การประมาณการและจัดทำงบการเงิน การจัดการผลิต และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงแผนสำรอง นำเสนอแนวคิดในการดำเนินธุรกิจพร้อมเสนอแผนธุรกิจ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต