เมนูหลัก

MM4021STRATEGIC MANAGEMENT
จม4021การจัดการเชิงกลยุทธ์
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ แขนงการจัดการธุรกิจสมัยใหม่
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  811 อา.08:30-12:30R25282C958510W 
  อา.13:30-18:30R25282C      
อาจารย์: อาจารย์ปราณี คงธนสมุทร
สอบปลายภาค: 9 เม.ย. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2911
9 เม.ย. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2916
9 เม.ย. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2912
  815 อา.08:30-12:30R2936M2C60060W 
  อา.13:30-18:30R2936M2C      
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
  826 อา.08:30-12:30R25212C1008713W 
  อา.13:30-18:30R25212C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย วานิชดี
สอบปลายภาค: 18 ก.ย. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2528
18 ก.ย. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2929
18 ก.ย. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2930
18 ก.ย. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2917
  827 อา.08:30-12:303411(จว)3C604020W 
  อา.13:30-18:303411(จว)3C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย วานิชดี
สอบปลายภาค: 28 พ.ค. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
  828 อา.08:30-12:30R2738M2C805327W 
  อา.13:30-18:30R2738M2C      
อาจารย์: อาจารย์ปราณี คงธนสมุทร
สอบปลายภาค: 15 ม.ค. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2532
  847 อา.08:30-12:3036023C503614W 
  อา.13:30-18:3036023C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย วานิชดี
สอบปลายภาค: 5 มี.ค. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
  856 อา.08:30-12:30R29072C503911W 
  อา.13:30-18:30R29072C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย วานิชดี
สอบปลายภาค: 2 ก.ค. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
หมายเหตุ: =MG.421 นศขอเรียน/สอบร่วมกับกลุ่ม 856 ในภาคเรียนที่ 1/2565 
  879 อา.08:30-12:30R24182C1073W 
  อา.13:30-18:30R24182C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย วานิชดี
สอบปลายภาค: 6 ส.ค. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
หมายเหตุ: เรียน/สอบร่วมกับภาคเรียนที่ 2/2565 
Course Description
กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจทั้งภายในและภายนอก เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหารในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในแต่ละระดับในองค์การ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
และมีจรรยาบรรณ การวิเคราะห์ถึงปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการกำหนดกลยุทธ์ การนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ การควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์ ผ่านการใช้กรณีศึกษาธุรกิจสมัยใหม่


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต