เมนูหลัก

BI3301 MODERN TRADE BUSINESS INNOVATION MANAGEMENT
นธ3301การจัดการนวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ความหมาย ความสำคัญ แนวคิดการจัดการนวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ประเภทหรือรูปแบบนวัตกรรมธุรกิจการค้า สถานการณ์ธุรกิจการค้า ทิศทางแนวโน้มและความก้าวหน้าทางนวัตกรรมธุรกิจการค้า การเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมที่มีผลต่อธุรกิจการค้า
พฤติกรรมผู้บริโภค การจัดการนวัตกรรมธุรกิจการค้ารูปแบบใหม่ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา จริยธรรมทางธุรกิจ ตัวอย่างหรือกรณีศึกษาทางด้านนวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต