เมนูหลัก

BI3308START UP FOR MODERN TRADE BUSINESS
นธ3308การเริ่มต้นธุรกิจการค้าสมัยใหม่
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ส.09:00-12:00R28332C50050M 
อาจารย์: อาจารย์จุลชาติ ตันเจริญ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี50-0-50
สอบปลายภาค: 27 ก.พ. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: =BI.308 
Course Description
แนวคิดการเริ่มต้นประกอบธุรกิจการค้าสมัยใหม่ โอกาสการประกอบธุรกิจการค้า การเตรียมความพร้อมทางธุรกิจการค้า คุณสมบัติของผู้เริ่มต้นธุรกิจการค้า วิธีการเริ่มต้นธุรกิจการค้าให้ประสบความสำเร็จ การเลือกทำเลที่ตั้ง ตลาดเป้าหมาย
แนวทางการจัดการธุรกิจการค้า การจดทะเบียนธุรกิจการค้า ระเบียบข้อบังคับทางกฎหมาย การเขียนแผนธุรกิจการค้า การเข้าถึงแหล่งเงินทุน การนำเสนอแผนธุรกิจในการระดมทุนการเริ่มต้นประกอบธุรกิจการค้า


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต