เมนูหลัก

BI4402STRATEGIC MANAGEMENT IN MODERN TRADE BUSINESS
นธ4402การจัดการเชิงกลยุทธ์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่1 / 2565
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ความหมาย ความสำคัญการจัดการเชิงกลยุทธ์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ การวิเคราะห์สถานการณ์การตลาดธุรกิจการค้า การวิเคราะห์สถานการณ์และการแข่งขันทางธุรกิจการค้า วิเคราะห์ลูกค้าและพฤติกรรมผู้บริโภค การวิเคราะห์ SWOT และ TOWS Matrix
การใช้เครื่องมือสมัยใหม่วิเคราะห์ธุรกิจการค้า การจัดทำแผนเชิงกลยุทธ์ธุรกิจการค้า ตัวอย่างหรือกรณีศึกษารูปแบบการจัดการเชิงกลยุทธ์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต