เมนูหลัก

BI4425CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT IN MODERN TRADE BUSINESS
นธ4425การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2565
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ความหมาย ความสำคัญการจัดการลูกค้าสัมพันธ์สำหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ธุรกิจการค้ายุคใหม่ การสร้างภาพลักษณ์ธุรกิจการค้า กลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ธุรกิจการค้า ระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ออนไลน์
การจัดการลูกค้าสัมพันธ์แบบอิเล็คทรอนิกส์สำหรับธุรกิจการค้า เครื่องมือการตลาดสร้างความสัมพันธ์ลูกค้า การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) การตลาดเพื่อย้ำความสนใจกลุ่มเป้าหมาย (Remarketing) การจัดการลูกค้าสัมพันธ์เพื่อการขายและการเจรจาการค้า


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต