เมนูหลัก

BI4401INNOVATION AND CREATIVITY IN MODERN STORE DESIGN
นธ4401นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์การออกแบบร้านค้าสมัยใหม่
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ส.09:00-12:00R25022C1091W 
อาจารย์: อาจารย์นันท์นลิน ชัยอนันต์เดช
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี10-9-1
สอบปลายภาค: 28 ก.พ. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2727
หมายเหตุ: =BI.401 
Course Description
ความหมาย ความสำคัญ แนวคิดการจัดการนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์การออกแบบร้านค้าสมัยใหม่ การออกแบบร้านค้าสมัยใหม่ด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ การตอบสนองพฤติกรรมและรูปแบบการดำเนินชีวิตของลูกค้า ภาพลักษณ์ร้านค้า ประเภทร้านค้า
การจัดการพื้นที่ร้านค้า บรรยากาศร้านค้า การสื่อสารร้านค้า ศาสตร์ฮวงจุ้ยร้านค้า งบประมาณการออกแบบและสร้างร้านค้า ตัวอย่างหรือกรณีศึกษาการออกแบบร้านค้าสมัยใหม่ในประเทศและต่างประเทศ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต