เมนูหลัก

AC1000FUNDAMENTALS OF ACCOUNTING
บช1000การบัญชีขั้นต้น
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 จ.09:00-12:00R29172C63612M 
  จ.12:00-13:00R29172L      
อาจารย์: อาจารย์สุรีย์พร เกียรติเฉลิมพร
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) ชั้นปี 1
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการสมัยใหม่) แขนงการจัดการการเงินและการลงทุน ชั้นปี 1
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการสมัยใหม่) แขนงการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ ชั้นปี 1
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) ชั้นปี 1
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์) ชั้นปี 1
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
60-57-3
60-1-59
60-0-60
60-0-60
60-0-60
60-1-59
10-0-10
60-1-59
รหัส 650102403460
สอบปลายภาค: 23 ก.พ. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2211
23 ก.พ. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2212
23 ก.พ. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2217
  021 จ.12:30-15:30R29252C61610M 
  จ.15:30-16:30R29252L      
อาจารย์: อาจารย์สุทธิวรรณ กัลยา
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) ชั้นปี 1
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการสมัยใหม่) แขนงการจัดการการเงินและการลงทุน ชั้นปี 1
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการสมัยใหม่) แขนงการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ ชั้นปี 1
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) ชั้นปี 1
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์) ชั้นปี 1
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) บัณฑิตพรีเมี่ยมCPALL ชั้นปี 2
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
6-6-0
0-0-0
5-5-0
5-5-0
42-42-0
0-0-0
2-2-0
รหัส 650107401716
สอบปลายภาค: 23 ก.พ. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2217
23 ก.พ. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2715
23 ก.พ. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2219
23 ก.พ. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2218
  031 จ.12:30-15:30R29262C60573M 
  จ.15:30-16:30R29262L      
อาจารย์: อาจารย์กรด สองเมือง
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) ชั้นปี 1
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการสมัยใหม่) แขนงการจัดการการเงินและการลงทุน ชั้นปี 1
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการสมัยใหม่) แขนงการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ ชั้นปี 1
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) ชั้นปี 1
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์) ชั้นปี 1
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) บัณฑิตพรีเมี่ยมCPALL ชั้นปี 2
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
60-8-52
60-0-60
60-2-58
60-0-60
60-47-13
60-0-60
60-0-60
สอบปลายภาค: 23 ก.พ. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2715
23 ก.พ. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2716
  041 อ.08:30-11:30R29172C604317W 
  อ.10:30-12:30R29172L      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญหทัย มิตรภานนท์
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) ชั้นปี 1
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการสมัยใหม่) แขนงการจัดการการเงินและการลงทุน ชั้นปี 1
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการสมัยใหม่) แขนงการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ ชั้นปี 1
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) ชั้นปี 1
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์) ชั้นปี 1
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) บัณฑิตพรีเมี่ยมCPALL ชั้นปี 2
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
60-1-59
60-0-60
60-35-25
60-3-57
60-0-60
60-0-60
60-4-56
สอบปลายภาค: 23 ก.พ. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2720
23 ก.พ. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2721
Course Description
ความหมาย วัตถุประสงค์ และประโยชน์ของการจัดทำบัญชี ธุรกิจที่ต้องจัดทำบัญชี การรายงานข้อมูลทางการเงิน หลักและวิธีการวิเคราะห์รายการทางบัญชีตามหลักการบัญชีคู่ วงจรบัญชี ภาษีมูลค่าเพิ่ม ต้นทุนการผลิต สินค้าคงเหลือ และการจัดทำงบการเงินหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต