เมนูหลัก

FI2002FINANCIAL MANAGEMENT
กง2002การจัดการการเงิน
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ แขนงการจัดการการเงินและการลงทุน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  893 ไม่มีข้อมูล30030W 
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: ปิดกลุ่มนี้ ย้ายไปเรียน MK1201(885) 
Course Description
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการบริหารการเงินของผู้ประกอบการ ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงินตามเวลา โครงสร้างเงินทุน การวิเคราะห์และวางแผนทางการเงิน การพยากรณ์ยอดขาย การจัดหาเงินทุน การบริหารเงินสด และการจัดการนโยบายเงินปันผล
(ต่อ)


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต