เมนูหลัก

FI3005RISK MANAGEMENT
กง3005การจัดการความเสี่ยง
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ แขนงการจัดการการเงินและการลงทุน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  893 อา.08:30-12:30R25032C1046W 
  อา.13:30-18:30R25032C      
อาจารย์: อาจารย์ชยพงศ์ สายฟ้า
สอบปลายภาค: 4 ธ.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2917
Course Description
ทฤษฎีแบบจำลองและเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงทางการเงิน การดำเนินงานและการบริหารโครงการขององค์กรทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ วิธีการตัดสินใจ กระบวนการจัดการความเสี่ยงและวิกฤติของธุรกิจ และเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงทางธุรกิจ
(ต่อ)


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต