เมนูหลัก

FI4004BUSINESS ETHICS AND FINANCIAL PROFESSIONAL STANDARDS
กง4004จริยธรรมธุรกิจและมาตรฐานการปฏิบัติงานทางการเงิน
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ แขนงการจัดการการเงินและการลงทุน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  893 อา.08:30-12:30R25032C251411W 
  อา.13:30-18:30R25032C      
อาจารย์: อาจารย์แววระวี ชนะนนท์
สอบปลายภาค: 28 พ.ค. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
หมายเหตุ: เรียน/สอบร่วมกับกลุ่ม 893 ในภาคเรียนที่ 1/2565 
Course Description
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจริยธรรม จริยธรรมของนักธุรกิจ ผู้บริหารและพนักงาน การพัฒนาและสร้างจริยธรรมในองค์กรธุรกิจ จรรยาบรรณในวิชาชีพและมาตรฐานการปฏิบัติงานทางการเงิน
(ต่อ)


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต