เมนูหลัก

BE3301COMMUNICATIVE BUSINESS ENGLISH 1
อธ3301ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสาร 1
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการตลาด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  814 อา.08:30-12:3034053C604416W 
  อา.13:30-18:3034053C      
อาจารย์: อาจารย์สราวุธ ผาณิตรัตน์
สอบปลายภาค: 30 ส.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3703
  819 อา.08:30-12:30R24262C1405486W 
  อา.13:30-18:30R24262C      
อาจารย์: อาจารย์ทวีวัฒน์ อินรีย์
สอบปลายภาค: 7 ก.พ. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
หมายเหตุ: = BE.301 (819) 
  823 อา.08:30-12:3034093C1007129W 
  อา.13:30-18:3034093C      
อาจารย์: อาจารย์เบ็ญจมาศ ขัตติยาภิรักษ์
สอบปลายภาค: 30 ส.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3801
30 ส.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3903
30 ส.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3901
  824 อา.08:30-12:30R25032C603030W 
  อา.13:30-18:30R25032C      
อาจารย์: อาจารย์ทวีวัฒน์ อินรีย์
สอบปลายภาค: 30 ส.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2926
30 ส.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2532
หมายเหตุ: =BE.301 มี นศ.เรียน/สอบร่วมด้วยในภาคเรียนที่ 1/2562 
  826 อา.08:30-12:30R24102C12011010W 
  อา.13:30-18:30R24102C      
อาจารย์: อาจารย์เบ็ญจมาศ ขัตติยาภิรักษ์
สอบปลายภาค: 7 ก.พ. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
  841 อา.08:30-12:3036043C703931W 
  อา.13:30-18:3036043C      
อาจารย์: อาจารย์เบ็ญจมาศ ขัตติยาภิรักษ์
สอบปลายภาค: 8 พ.ย. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3704
8 พ.ย. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3801
  842 อา.08:30-12:30R29292C1006733W 
  อา.13:30-18:30R29292C      
อาจารย์: อาจารย์เบ็ญจมาศ ขัตติยาภิรักษ์
สอบปลายภาค: 26 ก.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2532
26 ก.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2912
26 ก.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2911
  854 อา.08:30-12:30R29022C504010W 
  อา.13:30-18:30R29022C      
อาจารย์: อาจารย์ทวีวัฒน์ อินรีย์
สอบปลายภาค: 4 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2930
4 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2532
หมายเหตุ: =BE.301 มี นศ.เรียน/สอบร่วมด้วยในภาค 1/2562 
  855 อา.08:30-12:3034143C403010W 
  อา.13:30-18:3034143C      
อาจารย์: อาจารย์สราวุธ ผาณิตรัตน์
สอบปลายภาค: 26 ก.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3905
26 ก.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3801
26 ก.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3904
  860 อา.08:30-12:30R24182C604911W 
  อา.13:30-18:30R24182C      
อาจารย์: อาจารย์มินท์ธิตา อัครโชติธนินท์
สอบปลายภาค: 14 มี.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2414
หมายเหตุ: =BE.301กลุ่ม 860 มีนศ AC เรียน/สอบร่วมด้วยในภาค 1/2562 
  877 อา.08:30-12:30R24142C12010812W 
  อา.13:30-18:30R24142C      
อาจารย์: อาจารย์มินท์ธิตา อัครโชติธนินท์
สอบปลายภาค: 26 ก.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2929
26 ก.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2930
26 ก.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2410
26 ก.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2434M
26 ก.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2414
  884 อา.08:30-12:30R27302C805030W 
  อา.13:30-18:30R27302C      
อาจารย์: อาจารย์ทวีวัฒน์ อินรีย์
สอบปลายภาค: 26 ก.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2916
26 ก.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2532
Course Description
ศึกษาและฝึกปฏิบัติภาษาอังกฤษในการฟังและพูด สำหรับบุคลากรในองค์กรธุรกิจในด้านต่างๆของงานธุรกิจ เช่น การจัดการในองค์กร งานบุคคล การตลาด และธุรกิจระหว่างประเทศ เพื่อการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ การนำเสนอรายงานรูปแบบต่างๆ ทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต