เมนูหลัก

BE3301COMMUNICATIVE BUSINESS ENGLISH 1
อธ3301ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสาร 1
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการตลาด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  814 อา.08:30-12:3034093C33330W 
  อา.13:30-18:3034093C      
อาจารย์: อาจารย์สาวิตรี แสงมณี
อาจารย์เบ็ญจมาศ ขัตติยาภิรักษ์
สอบปลายภาค: 2 ก.ค. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: เรียน/สอบร่วมกับกลุ่ม 839 
  815 อา.08:30-12:30R24262C1407763W 
  อา.13:30-18:30R24262C      
อาจารย์: อาจารย์เบ็ญจมาศ ขัตติยาภิรักษ์
สอบปลายภาค: 25 ก.พ. 2567 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
หมายเหตุ: มี นศ.เรียน/สอบร่วมด้วยในภาค 2/2565 
  816 อา.08:30-12:30R29262C60600W 
  อา.13:30-18:30R29262C      
อาจารย์: อาจารย์เบ็ญจมาศ ขัตติยาภิรักษ์
สอบปลายภาค: 7 ม.ค. 2567 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
หมายเหตุ: =BE.301 เรียน/สอบร่วมกับกลุ่ม 816ในภาคเรียนที่ 1/2566 
  821 อา.08:30-12:303411(จว)3C60528W 
  อา.13:30-18:303411(จว)3C      
อาจารย์: อาจารย์เบ็ญจมาศ ขัตติยาภิรักษ์
สอบปลายภาค: 19 พ.ย. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
  822 อา.08:30-12:30R2738M2C1191181W 
  อา.13:30-18:30R2738M2C      
อาจารย์: อาจารย์ทวีวัฒน์ อินรีย์
สอบปลายภาค: 2 ก.ค. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2917
2 ก.ค. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2925
2 ก.ค. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2912
2 ก.ค. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2916
2 ก.ค. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2521
หมายเหตุ: มี นศ.เรียน/สอบร่วมด้วยในภาค 1/2565 และ 2/2565 
  837 อา.08:30-12:30R2737M2C1304288W 
  อา.13:30-18:30R2737M2C      
อาจารย์: อาจารย์เบ็ญจมาศ ขัตติยาภิรักษ์
สอบปลายภาค: 7 ม.ค. 2567 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
  839 อา.08:30-12:3034093C36351W 
  อา.13:30-18:3034093C      
อาจารย์: อาจารย์เบ็ญจมาศ ขัตติยาภิรักษ์
สอบปลายภาค: 2 ก.ค. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
  847 อา.08:30-12:30RN/AN/AC15312W 
  อา.13:30-18:30RN/AN/AC      
อาจารย์: อาจารย์เบ็ญจมาศ ขัตติยาภิรักษ์
สอบปลายภาค: 16 มิ.ย. 2567 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
หมายเหตุ: เรียน/สอบร่วมด้วยกับ กลุ่ม 847 ในภาคเรียนที่ 1/2567 
  850 อา.08:30-12:30R2711A2C28280W 
  อา.13:30-18:30R2711A2C      
อาจารย์: อาจารย์มินท์ธิตา อัครโชติธนินท์
สอบปลายภาค: 2 ก.ค. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2521
2 ก.ค. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2929
2 ก.ค. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2532
หมายเหตุ: เรียน/สอบร่วมกับกลุ่ม 887 ในภาคเรียนที่ 1/2566 
  851 อา.08:30-12:3034093C20191W 
  อา.13:30-18:3034093C      
อาจารย์: อาจารย์เบ็ญจมาศ ขัตติยาภิรักษ์
สอบปลายภาค: 2 ก.ค. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: เรียน/สอบร่วมกับกลุ่ม 839 ในภาคเรียนที่ 1/2566 และกลุ่ม 851 ในภาคเรียนที่ 1/2565 
  872 อา.08:30-12:30R27152C1221202W 
  อา.13:30-18:30R27152C      
อาจารย์: อาจารย์เมธินี ชาญวลิชล
อาจารย์ณัทพัช ทองเล็ก
สอบปลายภาค: 2 ก.ค. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2521
2 ก.ค. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2929
2 ก.ค. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2418
2 ก.ค. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2738M
หมายเหตุ: เรียน/สอบร่วมกับกลุ่ม 872 ในภาคเรียนที่ 1/2565 
  874 อา.08:30-12:30R24182C60060W 
  อา.13:30-18:30R24182C      
อาจารย์:
สอบปลายภาค: 16 มิ.ย. 2567 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
  887 อา.08:30-12:30R2711A2C20200W 
  อา.13:30-18:30R2711A2C      
อาจารย์: อาจารย์มินท์ธิตา อัครโชติธนินท์
สอบปลายภาค: 2 ก.ค. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2418
2 ก.ค. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2532
2 ก.ค. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2521
2 ก.ค. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2929
หมายเหตุ: เรียน/สอบร่วมกับกลุ่ม 887 ในภาคเรียนที่ 1/2565 และ 850 เรียนร่วมด้วย 
Course Description
ศึกษาและฝึกปฏิบัติภาษาอังกฤษในการฟังและพูด สำหรับบุคลากรในองค์กรธุรกิจในด้านต่างๆของงานธุรกิจ เช่น การจัดการในองค์กร งานบุคคล การตลาด และธุรกิจระหว่างประเทศ เพื่อการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ การนำเสนอรายงานรูปแบบต่างๆ ทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต