เมนูหลัก

HR3002CONTEMPORARY RECRUITMENT AND HIRING
ทม3002การสรรหา และการว่าจ้างสมัยใหม่
สังกัดบริหารธุรกิจ, การจัดการทรัพยากรมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2565
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
แนวโน้มการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรในยุคใหม่ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ และกระบวน การสรรหา ต้นทุนการสรรหา การออกแบบสื่อและเครื่องมือในการสรรหาสมัยใหม่
การเข้าถึงแหล่งการสรรหา วิธีการคัดเลือกและการจ้างงานแบบ OUT SOURCING รวมถึงการจัดทำสัญญาจ้าง


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต