เมนูหลัก

LM4441SEMINAR IN BUSINESS PLAN FOR TRANSPORTATION INDUSTRY AND LOGISTICS
ลจ4441สัมมนาแผนธุรกิจเพื่อการขนส่งและโลจิสติกส์
สังกัดบริหารธุรกิจ, การจัดการโลจิสติกส์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
การอภิปรายเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์ประเด็นหรือสภาวการณ์ที่เป็นปัจจัยด้านต่างๆ การวิเคราะห์จากกรณีศึกษา บทความ เอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างแบบจำลองธุรกิจ การประเมินความสำเร็จของแผนงาน
แผนธุรกิจเชิงกลยุทธ์อุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ สำหรับทักษะการเป็นผู้ประกอบการเชิงรุกธุรกิจ การจัดสัมมนาและกรณีศึกษา


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต