เมนูหลัก

LM4453SUPPLY CHAIN MANAGEMENT FOR RETAIL BUSINESS SERVICE
ลจ4453การจัดการขนส่งและโซ่อุปทานสำหรับธุรกิจค้าปลีก
สังกัดบริหารธุรกิจ, การจัดการโลจิสติกส์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่1 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
แนวคิดบทบาทและลักษณะความสำคัญของ ธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก การจัดการโลจิสติกส์ที่มีต่อธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก การจัดการโลจิสติกส์เพื่อลด ต้นทุนในธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก การวางแผนการกระจายสินค้า การบริหารสินค้าคงคลังสำหรับธุรกิจค้าส่งค้าปลีก
รูปแบบการจัดการโลจิสติกส์ สำหรับธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต