เมนูหลัก

GEN103THAI FOR CREATION
ศษท103ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์
สังกัดสำนักวิชาศึกษาทั่วไป, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ศิลปะการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์อย่างสร้างสรรค์ ผ่านกระบวนการกลุ่มและรายบุคคล จากวิธีการวิเคราะห์เชิงลึก การวิจารณ์ การตีความ การวิพากษ์คุณค่าจากศิลปะการรับสารและส่งสาร
สามารถนำมาประยุกต์และสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมทางภาษาไทยที่มีความทันสมัย มีคุณภาพ คุณประโยชน์ และมีความเหมาะสมด้วยคุณธรรมตามบริบทของสังคมในปัจจุบัน


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต