เมนูหลัก

GEN201CONTEMPORARY ENTREPRENEURSHIP LIFESTYLE
ศษท201ไลฟ์สไตล์ผู้ประกอบการสมัยใหม่
สังกัดสำนักวิชาศึกษาทั่วไป, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.09:00-12:00R29052C604911W 
อาจารย์: A.MY LINH HUYNH THI
สำรองสำหรับ:บัญชีบัณฑิต ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
40-8-32
60-41-19
สอบปลายภาค: 27 ก.พ. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2212
27 ก.พ. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2217
27 ก.พ. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2211
  020 ศ.13:00-16:00R29052C675512W 
อาจารย์: อาจารย์ขวัญรพี ศรีใส
สำรองสำหรับ:นิติศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่) ทุกชั้นปี
21-6-15
50-43-7
4-4-0
รหัส 630109404957,630109405071
สอบปลายภาค: 27 ก.พ. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2218
27 ก.พ. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2219
27 ก.พ. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2217
  030 จ.09:00-12:00R2844M2C604020W 
อาจารย์: อาจารย์ประภาภรณ์ เจริญชัยนพกุล
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจดิจิทัล) ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
33-20-13
27-20-7
สอบปลายภาค: 27 ก.พ. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2418
27 ก.พ. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2219
Course Description
หลักการพื้นฐาน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ ทักษะการเป็นผู้ประกอบการในสังคมดิจิทัลความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบระบบธุรกิจ การตลาด การผลิต และต้นทุน การวางแผนการเงินด้วยกลยุทธ์ทางหลักเศรษฐศาสตร์
การใช้สื่อนวัตกรรมในการบริหารงานและการเพิ่มผลผลิต กระบวนการคิดเชิงอนาคตและความเป็นผู้นำในการจัดการองค์กร และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการออกแบบธุรกิจของการเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต