เมนูหลัก

GEN201CONTEMPORARY ENTREPRENEURSHIP LIFESTYLE
ศษท201ไลฟ์สไตล์ผู้ประกอบการสมัยใหม่
สังกัดสำนักวิชาศึกษาทั่วไป, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 อ.09:00-12:00R2738M2C80773M 
อาจารย์: A.MY LINH HUYNH THI
สำรองสำหรับ:วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ทุกชั้นปี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) ทุกชั้นปี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทุกชั้นปี
บริหารธุรกิจ: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
60-0-60
60-6-54
60-15-45
56-56-0
สอบปลายภาค: 26 ก.ย. 2566 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2217
26 ก.ย. 2566 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2212
26 ก.ย. 2566 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2218
26 ก.ย. 2566 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2211
  020 อ.13:00-16:00R2738M2C705911M 
อาจารย์: อาจารย์ขวัญรพี ศรีใส
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจ: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
65-54-11
10-5-5
สอบปลายภาค: 26 ก.ย. 2566 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2218
26 ก.ย. 2566 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2219
26 ก.ย. 2566 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2715
  030 พ.09:00-12:00R2738M2C80773M 
อาจารย์: A.MY LINH HUYNH THI
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจ: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
65-65-0
10-10-0
รหัส 650102402679,650102401853,650104402175
สอบปลายภาค: 26 ก.ย. 2566 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2715
26 ก.ย. 2566 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2720
26 ก.ย. 2566 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2721
26 ก.ย. 2566 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2716
  040 พ.13:00-16:00R2738M2C654421M 
อาจารย์: A.MY LINH HUYNH THI
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจ: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
65-40-25
10-4-6
สอบปลายภาค: 26 ก.ย. 2566 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2723
26 ก.ย. 2566 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2721
26 ก.ย. 2566 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2722
  050 จ.09:00-12:00R28352C653431M 
อาจารย์: A.MY LINH HUYNH THI
สำรองสำหรับ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
30-19-11
30-15-15
สอบปลายภาค: 26 ก.ย. 2566 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2723
26 ก.ย. 2566 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2724
  710 ศ.08:30-12:30R29022C1207248M 
อาจารย์: อาจารย์ขวัญรพี ศรีใส
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจบัณฑิต (นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่) บัณฑิตพรีเมี่ยมCPALL ทุกชั้นปี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) บัณฑิตพรีเมี่ยมCPALL ทุกชั้นปี
80-49-31
80-27-53
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: CPALLกลุ่มA:เริ่มเรียน 1 ก.ย.-30 พ.ย.2566(สาขาBI&MK) 
  720 ศ.08:30-12:30R29272C1006733W 
อาจารย์: อาจารย์ภิราภรณ์ ก้อนคำ
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) บัณฑิตพรีเมี่ยมCPALL ทุกชั้นปี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการสมัยใหม่) แขนงการจัดการธุรกิจสมัยใหม่-บัณฑิตพรีเมี่ยม CPALL ทุกชั้นปี
80-0-80
80-68-12
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: CPALLกลุ่มB:เริ่มเรียน 1 มิ.ย.-31 ส.ค.2566(สาขาMM) 
Course Description
หลักการพื้นฐาน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ ทักษะการเป็นผู้ประกอบการในสังคมดิจิทัลความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบระบบธุรกิจ การตลาด การผลิต และต้นทุน การวางแผนการเงินด้วยกลยุทธ์ทางหลักเศรษฐศาสตร์
การใช้สื่อนวัตกรรมในการบริหารงานและการเพิ่มผลผลิต กระบวนการคิดเชิงอนาคตและความเป็นผู้นำในการจัดการองค์กร และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการออกแบบธุรกิจของการเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต