เมนูหลัก

GEN203ENVIRONMENTAL BUSINESS
ศษท203ธุรกิจสิ่งแวดล้อม
สังกัดสำนักวิชาศึกษาทั่วไป, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 จ.09:00-12:00R28212C603129M 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรนนท์ พุทธา
สำรองสำหรับ:นิติศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
25-20-5
35-11-24
สอบปลายภาค:
Course Description
แนวคิดการดำเนินธุรกิจ และกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างความตระหนักให้นักศึกษาเป็นผู้นำทางธุรกิจสิ่งแวดล้อม และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจของตนเองหรือองค์กร

Business concept and environmental friendly production process and products including corporate social responsibility (CSR). To make awareness for students to be leader of environmental business and can be used business for myself or organization.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต