เมนูหลัก

GEN302LIFE DESIGN AND THE CONCEPTION OF NEW GENERATION
ศษท302ออกแบบชีวิต คิดสไตล์คนรุ่นใหม่
สังกัดสำนักวิชาศึกษาทั่วไป, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ความหมายและแนวคิดของคนรุ่นใหม่ การคิดเชิงวิเคราะห์ ความคิดเชิงเหตุผล ความสัมพันธ์ของการทำงานระหว่างสมอง จิต และความคิดต่อพฤติกรรมคนรุ่นใหม่ สมาธิ เทคนิค NLP และ Hypnosis ในการออกแบบชีวิตของคนรุ่นใหม่
การจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ และการสังเคราะห์ความคิดในการแก้ปัญหา การกำหนดเป้าหมายความสำเร็จและความสุขของชีวิตสไตล์คนรุ่นใหม่


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต