เมนูหลัก

GEN402LAWS FOR DAILY LIFE
ศษท402กฎหมายเพื่อการดำรงชีวิต
สังกัดสำนักวิชาศึกษาทั่วไป, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 อ.09:00-12:00R28202C60591W 
อาจารย์: อาจารย์สิทธิชัย สุวรรณลพ
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจ: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-59-1
สอบปลายภาค: 23 ก.พ. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2737M
23 ก.พ. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2736M
  020 อ.09:00-12:00R2844M2C60060W CLOSED 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจ: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-0-60
สอบปลายภาค: 23 ก.พ. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: ยุบรวม 010 
  030 อ.09:00-12:00R2846M2C60060W CLOSED 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจ: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-0-60
สอบปลายภาค: 23 ก.พ. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: ยุบรวม 010 
  040 อ.13:00-16:00R28202C70646W 
อาจารย์: A.RAPA PETERST
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจ: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี70-63-7
รหัส 630308405238
สอบปลายภาค: 23 ก.พ. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2738M
23 ก.พ. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2737M
23 ก.พ. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2814
  050 พ.09:00-12:00R29302C80755W 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราชญา อ่อนนาค
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจ: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
65-65-0
15-7-8
รหัส 630308402815,630308404602,630306404284
สอบปลายภาค: 23 ก.พ. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2814
23 ก.พ. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2815
23 ก.พ. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2816
23 ก.พ. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2820
23 ก.พ. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2821
  060 พ.09:00-12:00R29062C60060W CLOSED 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจ: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-0-60
สอบปลายภาค: 23 ก.พ. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: ยุบรวม 050 
  070 พ.13:00-16:00R28202C604218W 
อาจารย์: อาจารย์ดวงกมล ศรีสุวรรณ์
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจ: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-42-18
สอบปลายภาค: 23 ก.พ. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2821
23 ก.พ. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2822
  080 จ.09:00-12:00R29162C91910W 
อาจารย์: อาจารย์หนึ่งฤทัย มาลี
สำรองสำหรับ:นิเทศศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี91-91-0
สอบปลายภาค: 23 ก.พ. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2828
23 ก.พ. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2827
23 ก.พ. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2829
23 ก.พ. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2826
23 ก.พ. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2822
หมายเหตุ: =GE.123 
  090 จ.09:00-12:00R29252C1001000W 
อาจารย์: A.RAPA PETERST
สำรองสำหรับ:นิเทศศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี100-100-0
สอบปลายภาค: 23 ก.พ. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2829
23 ก.พ. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2830
23 ก.พ. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2833
23 ก.พ. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2831
23 ก.พ. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2834
Course Description
ความหมาย บทบาท ความสำคัญ ที่มา การแบ่งแยกประเภทของกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในสังคม กฎหมายว่าด้วยสถานภาพและความสามารถของบุคคลทั่วไป
หลักการและแนวทางการปฏิบัติให้ถูกต้องและสมบูรณ์ตามกฎหมาย การบังคับใช้สิทธิทางกฎหมาย โทษทางกฎหมาย ตลอดจนกฎหมายสิทธิหน้าที่ขั้นพื้นฐานของพลเมือง


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต