เมนูหลัก

GEN402LAWS FOR DAILY LIFE
ศษท402กฎหมายเพื่อการดำรงชีวิต
สังกัดสำนักวิชาศึกษาทั่วไป, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.09:00-12:00R29172C65641M 
อาจารย์: อาจารย์สิทธิชัย สุวรรณลพ
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจ: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่) บัณฑิตพรีเมี่ยมCPALL ทุกชั้นปี
65-64-1
16-0-16
สอบปลายภาค: 28 ก.พ. 2566 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2723
28 ก.พ. 2566 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2725
28 ก.พ. 2566 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2727
28 ก.พ. 2566 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2724
  020 พ.09:00-12:00R29252C67670M 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิชา สมสอาด
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจ: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี65-65-0
รหัส 650102403460
สอบปลายภาค: 28 ก.พ. 2566 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2728
28 ก.พ. 2566 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2727
28 ก.พ. 2566 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2729
  030 พ.13:00-16:00R29172C65650M 
อาจารย์: อาจารย์หนึ่งฤทัย มาลี
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจ: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี65-65-0
รหัส 650102403460
สอบปลายภาค: 28 ก.พ. 2566 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2732
28 ก.พ. 2566 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2730
28 ก.พ. 2566 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2733
  040 พ.13:00-16:00R29252C65641M 
อาจารย์: อาจารย์ณัฐนันท์ ธรรมนิจกุล
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจ: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี65-64-1
รหัส 650307403563
สอบปลายภาค: 28 ก.พ. 2566 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2733
28 ก.พ. 2566 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2737M
28 ก.พ. 2566 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2735M
28 ก.พ. 2566 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2736M
  050 จ.13:00-16:00R29172C65641M 
อาจารย์: อาจารย์ณัฐนันท์ ธรรมนิจกุล
สำรองสำหรับ:นิเทศศาสตรบัณฑิต(สื่อสารการแสดงร่วมสมัย) ชั้นปี 1
นิเทศศาสตรบัณฑิต(การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล) ชั้นปี 1
นิเทศศาสตรบัณฑิต (วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล) ชั้นปี 1
นิเทศศาสตรบัณฑิต (สื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล) ชั้นปี 1
นิเทศศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการสื่อสารองค์กรและแบรนด์) ชั้นปี 1
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
45-2-43
45-13-32
45-21-24
45-24-21
45-2-43
20-2-18
สอบปลายภาค: 28 ก.พ. 2566 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2738M
28 ก.พ. 2566 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2737M
  060 ศ.09:00-12:00R29112C65596M 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิชา สมสอาด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราชญา อ่อนนาค
สำรองสำหรับ:ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (ตรี 4 ปี ปกติ) ทุกชั้นปี
ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน (ตรี 4 ปี ปกติ) ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
40-26-14
40-22-18
12-11-1
สอบปลายภาค: 28 ก.พ. 2566 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2814
28 ก.พ. 2566 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2738M
28 ก.พ. 2566 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2815
  070 ศ.09:00-12:00R29122C70682M 
อาจารย์: อาจารย์ดวงกมล ศรีสุวรรณ์
สำรองสำหรับ:นิเทศศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ออกแบบแฟชั่น) ชั้นปี 1
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
50-49-1
15-13-2
5-5-0
รหัส 656101400835
สอบปลายภาค: 28 ก.พ. 2566 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2816
28 ก.พ. 2566 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2815
28 ก.พ. 2566 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2820
28 ก.พ. 2566 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2821
  080 ศ.13:00-16:00R29112C65605W 
อาจารย์: อาจารย์ดวงกมล ศรีสุวรรณ์
สำรองสำหรับ:นิเทศศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการท่องเที่ยว) ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงแรมและภัตตาคาร) ทุกชั้นปี
45-15-30
20-20-0
25-25-0
สอบปลายภาค: 28 ก.พ. 2566 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2822
28 ก.พ. 2566 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2827
28 ก.พ. 2566 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2821
28 ก.พ. 2566 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2826
Course Description
ความหมาย บทบาท ความสำคัญ ที่มา การแบ่งแยกประเภทของกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในสังคม กฎหมายว่าด้วยสถานภาพและความสามารถของบุคคลทั่วไป
หลักการและแนวทางการปฏิบัติให้ถูกต้องและสมบูรณ์ตามกฎหมาย การบังคับใช้สิทธิทางกฎหมาย โทษทางกฎหมาย ตลอดจนกฎหมายสิทธิหน้าที่ขั้นพื้นฐานของพลเมือง


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต