เมนูหลัก

GEN402LAWS FOR DAILY LIFE
ศษท402กฎหมายเพื่อการดำรงชีวิต
สังกัดสำนักวิชาศึกษาทั่วไป, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.09:00-12:00R24182C1801719M 
อาจารย์: อาจารย์หนึ่งฤทัย มาลี
อาจารย์ณปภัช นธกิจไพศาล
สำรองสำหรับ:วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ทุกชั้นปี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) ทุกชั้นปี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทุกชั้นปี
บัญชีบัณฑิต ทุกชั้นปี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทุกชั้นปี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทุกชั้นปี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทุกชั้นปี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) ทุกชั้นปี
60-12-48
60-23-37
60-39-21
40-35-5
40-13-27
40-4-36
40-10-30
40-32-8
รหัส 640107401598,630107402034,650102400741
สอบปลายภาค: 26 ก.ย. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2721
26 ก.ย. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2217
26 ก.ย. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2218
26 ก.ย. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2219
26 ก.ย. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2212
26 ก.ย. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2211
26 ก.ย. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2720
26 ก.ย. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2716
  020 ศ.09:00-12:00R29032C603624W 
อาจารย์: อาจารย์ดวงกมล ศรีสุวรรณ์
สำรองสำหรับ:สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
40-31-9
5-4-1
สอบปลายภาค: 26 ก.ย. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2721
26 ก.ย. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2722
หมายเหตุ: =GE.123 Sect030 
  330 พ.08:30-12:00R29052C60258M CLOSED 
  ศ.08:30-12:00R29052C      
อาจารย์: อาจารย์ณปภัช นธกิจไพศาล
อาจารย์หนึ่งฤทัย มาลี
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
60-2-58
60-0-60
สอบปลายภาค: 26 ก.ย. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2722
หมายเหตุ: รุ่นที่ 3 
  770 จ.12:30-16:30R28302C502030W 
อาจารย์: อาจารย์ณปภัช นธกิจไพศาล
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจบัณฑิต (นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่) บัณฑิตพรีเมี่ยมCPALL ทุกชั้นปี50-20-30
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: กลุ่ม A: รอบเรียน 1 ก.ย. - 30 พ.ย. 66 
  780 จ.08:30-12:30R28302C502228W 
อาจารย์: อาจารย์ณปภัช นธกิจไพศาล
อาจารย์หนึ่งฤทัย มาลี
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจบัณฑิต (นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่) บัณฑิตพรีเมี่ยมCPALL ทุกชั้นปี50-21-29
รหัส 620102402468
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: กลุ่ม B: รอบเรียน 1 มิ.ย. - 31 ส.ค. 66 
Course Description
ความหมาย บทบาท ความสำคัญ ที่มา การแบ่งแยกประเภทของกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในสังคม กฎหมายว่าด้วยสถานภาพและความสามารถของบุคคลทั่วไป
หลักการและแนวทางการปฏิบัติให้ถูกต้องและสมบูรณ์ตามกฎหมาย การบังคับใช้สิทธิทางกฎหมาย โทษทางกฎหมาย ตลอดจนกฎหมายสิทธิหน้าที่ขั้นพื้นฐานของพลเมือง


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต