เมนูหลัก

GEN501PHILOSOPHY OF LOVE AND BEAUTY IN LIFE
ศษท501ปรัชญารักกับความงามของชีวิต
สังกัดสำนักวิชาศึกษาทั่วไป, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.13:00-16:00R29162C15105W 
  ศ.13:00-16:00R29162C      
อาจารย์: ดร.มนตรี ธีรธรรมพิพัฒน์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี15-10-5
สอบปลายภาค: 14 พ.ค. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
Course Description
ความหมายแห่งปรัชญารักในมิติต่างๆ ทั้งแนวคิดปรัชญาตะวันออกและตะวันตก ความรักในการเรียนรู้ การรักตนเองและผู้อื่นหรือเพื่อนมนุษย์ การออกแบบนวัตกรรมความคิดแห่งความรัก การเชื่อมต่อพลังความรักเพื่อเพิ่มคุณค่าความสุข
ความสำเร็จ การแก้ปัญหาชีวิต และความงามของชีวิตในครอบครัวและสังคม


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต