เมนูหลัก

GEN604GAMES AND RECREATION ACTIVITIES
ศษท604การจัดกิจกรรมนันทนาการและเกม
สังกัดสำนักวิชาศึกษาทั่วไป, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 พ.09:00-10:00R2738M2C85850M 
  พ.10:00-12:00Raerobic2L      
อาจารย์: อาจารย์วิวรรธน์ นุชอร่ามเนตร
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจ: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
บัญชีบัณฑิต ทุกชั้นปี
73-73-0
13-10-3
รหัส 650101401212,650101402196
สอบปลายภาค: 28 ก.พ. 2566 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2722
28 ก.พ. 2566 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2720
28 ก.พ. 2566 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2721
28 ก.พ. 2566 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2723
  021 พ.13:00-14:00R2738M2C80782M 
  พ.14:00-16:00Raerobic2L      
อาจารย์: อาจารย์วิวรรธน์ นุชอร่ามเนตร
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจ: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี80-78-2
สอบปลายภาค: 28 ก.พ. 2566 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2724
28 ก.พ. 2566 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2723
28 ก.พ. 2566 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2727
28 ก.พ. 2566 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2725
  031 ศ.13:00-14:00R2737M2C85805W 
  ศ.14:00-16:00Raerobic2L      
อาจารย์: อาจารย์เสมา มิ่งขวัญ
สำรองสำหรับ:ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (ตรี 4 ปี ปกติ) ทุกชั้นปี
ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน (ตรี 4 ปี ปกติ) ทุกชั้นปี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
30-27-3
30-22-8
30-14-16
20-17-3
สอบปลายภาค: 28 ก.พ. 2566 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2729
28 ก.พ. 2566 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2728
28 ก.พ. 2566 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2730
28 ก.พ. 2566 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2727
หมายเหตุ: =GE.152 
Course Description
ศึกษาความหมาย ลักษณะ ขอบข่าย ประวัติความเป็นมา ประเภท รูปแบบ ประโยชน์ คุณค่าของนันทนาการและเกมสามารถออกแบบกิจกรรมนันทนาการและเกมได้เหมาะสมกับบุคคลในวัยต่างๆ เพื่อพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม ฝึกปฏิบัติการนำกิจกรรมนันทนาการ และเกมหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต