เมนูหลัก

MK3309INTEGRATED MARKETING COMMUNICATIONS
ตล3309การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการตลาด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  823 อา.08:30-12:3034033C806416W 
  อา.13:30-18:3034033C      
อาจารย์: ดร.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
สอบปลายภาค: 15 ส.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: = MK.309 มี นศ.เรียน/สอบร่วมด้วยกับกลุ่ม 823 ในภาค 2/2563 และ 1/2563 
  824 อา.08:30-12:30R24102C25421W 
  อา.13:30-18:30R24102C      
อาจารย์: ดร.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
สอบปลายภาค: 13 ธ.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2912
หมายเหตุ: เรียน/สอบร่วมกับภาคเรียนที่ 1/2563 
Course Description
แนวคิด หลักการ นวัตกรรมการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ แบบจำลองการสื่อสารการตลาด กลยุทธ์และการวางแผนการนำเอานวัตกรรมการสื่อสารการตลาดมาประยุกต์ใช้แบบประสมประสาน การติดตามและประเมินผล การควบคุม
(ต่อ)การสร้างนวัตกรรมการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ จรรยาบรรณในการสื่อสารการตลาด


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต