เมนูหลัก

MK3301SALES MANAGEMENT
ตล3301การบริหารงานขาย
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการตลาด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  827 อา.08:30-12:303411(จว)3C805426W 
  อา.13:30-18:303411(จว)3C      
อาจารย์: อาจารย์ต้อยตุลา นาคสกุล
สอบปลายภาค: 19 ก.ย. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
  828 อา.08:30-12:30R2738M2C100964W 
  อา.13:30-18:30R2738M2C      
อาจารย์: อาจารย์ต้อยตุลา นาคสกุล
สอบปลายภาค: 24 ต.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
Course Description
แนวคิดการบริหารงานขาย ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหาร การวางแผนการบริหารงานขาย การจัดโครงสร้างองค์กรขาย การพยากรณ์การขาย การกำหนดโควตา การสรรหา คัดเลือก ฝึกอบรม พัฒนาเทคนิคการขาย
(ต่อ)การจูงใจ การจ่ายค่าตอบแทน การควบคุมและประเมินผล จรรยาบรรณของงานขาย


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต