เมนูหลัก

CA1100ART AND SCIENCE OF COMMUNICATION ARTS
นศ1100ศาสตร์และศิลป์แห่งนิเทศศาสตร์
สังกัดนิเทศศาสตร์, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ส.09:00-12:00R29012C301416M 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริวิมล เทพหัสดิน
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี30-14-16
สอบปลายภาค: 26 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2212
หมายเหตุ: =CA.100 
Course Description
ความหมาย ความสำคัญ ประเภท วิวัฒนาการของการสื่อสาร กระบวนการและองค์ประกอบรวมถึง บทบาทหน้าที่ อิทธิพล และผลกระทบของการสื่อสารแต่ละประเภทที่มีต่อบุคคลและสังคม
ตลอดจนแบบจำลอง แนวคิด และทฤษฎีทางการสื่อสารพื้นฐานของมนุษย์ที่ใช้ในการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง การสื่อสารบุคคลและสังคมในปัจจุบันและอนาคต


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต