เมนูหลัก

CA1101CREATIVE STORYTELLING
นศ1101การเล่าเรื่องอย่างสร้างสรรค์
สังกัดนิเทศศาสตร์, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พฤ.09:00-12:00R29032C50500W 
อาจารย์: ดร.กันยารัตน์ วรฉัตร
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี50-50-0
สอบปลายภาค: 17 ก.พ. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2711A
17 ก.พ. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2715
  020 พฤ.09:00-12:00R29042C50500W 
อาจารย์: ดร.ชุติมันต์ เหลืองทองคำ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี50-50-0
สอบปลายภาค: 17 ก.พ. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2715
17 ก.พ. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2730
17 ก.พ. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2716
  030 พฤ.09:00-12:00R29052C50500W 
อาจารย์: ดร.กรกช แสนจิตร
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี50-50-0
สอบปลายภาค: 17 ก.พ. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2732
17 ก.พ. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2730
  040 พฤ.09:00-12:00R29062C50446W 
อาจารย์: อาจารย์ปัญญรัตน์ วันทอง
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี50-44-6
สอบปลายภาค: 17 ก.พ. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2732
17 ก.พ. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2735M
17 ก.พ. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2733
Course Description
ศาสตร์และศิลปะของการเล่าเรื่อง รูปแบบและองค์ประกอบต่าง ๆ ในการเล่าเรื่อง เน้นการเล่าเรื่องอย่างสร้างสรรค์ การฝึกปฏิบัติการเล่าเรื่องผ่านรูปแบบสื่อที่มีความหลากหลายเพื่อการสื่อสารหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต