เมนูหลัก

CA1101CREATIVE STORYTELLING
นศ1101การเล่าเรื่องอย่างสร้างสรรค์
สังกัดนิเทศศาสตร์, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พฤ.09:00-12:00R29072C605010M 
อาจารย์: ดร.กันยารัตน์ วรฉัตร
สำรองสำหรับ:นิเทศศาสตรบัณฑิต(สื่อสารการแสดงร่วมสมัย) ชั้นปี 1
นิเทศศาสตรบัณฑิต(การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล) ชั้นปี 1
นิเทศศาสตรบัณฑิต (วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล) ชั้นปี 1
นิเทศศาสตรบัณฑิต (สื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล) ชั้นปี 1
นิเทศศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการสื่อสารองค์กรและแบรนด์) ชั้นปี 1
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
60-1-59
60-29-31
60-10-50
60-0-60
60-8-52
5-2-3
สอบปลายภาค: 2 มี.ค. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2815
2 มี.ค. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2816
2 มี.ค. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2814
หมายเหตุ: =CA.110 
  020 พฤ.09:00-12:00R2933M2C604614M 
อาจารย์: ดร.กรกช แสนจิตร
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-46-14
สอบปลายภาค: 2 มี.ค. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2821
2 มี.ค. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2816
2 มี.ค. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2820
  030 พฤ.09:00-12:00R2934M2C60519M 
อาจารย์: อาจารย์ปัญญรัตน์ วันทอง
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-51-9
สอบปลายภาค: 2 มี.ค. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2821
2 มี.ค. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2822
2 มี.ค. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2826
Course Description
ศาสตร์และศิลปะของการเล่าเรื่อง รูปแบบและองค์ประกอบต่าง ๆ ในการเล่าเรื่อง เน้นการเล่าเรื่องอย่างสร้างสรรค์ การฝึกปฏิบัติการเล่าเรื่องผ่านรูปแบบสื่อที่มีความหลากหลายเพื่อการสื่อสารหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต