เมนูหลัก

CA1206INTERNET OF THINGS IN DIGITAL LIFE
นศ1206การเชื่อมต่อสรรพสิ่งเข้ากับชีวิตดิจิทัล
สังกัดนิเทศศาสตร์, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (2-2-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 พ.08:30-12:30R2634M2C20200W 
อาจารย์: ดร.ปิยะพล รอดคำดี
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี20-20-0
สอบปลายภาค: 19 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2211
หมายเหตุ: =CA.206 
  021 พ.12:30-16:30R2634M2C25250W 
อาจารย์: อาจารย์เปรมินทร์ หงษ์โต
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี25-25-0
สอบปลายภาค: 19 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2211
19 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2212
หมายเหตุ: =CA.206 
  031 พ.08:30-12:30R2631M2C25205W 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ พิมพ์เจริญ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี25-20-5
สอบปลายภาค: 19 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2217
19 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2212
หมายเหตุ: =CA.206 
  041 พ.13:00-17:00R2631M2C25250W 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ พิมพ์เจริญ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี25-25-0
สอบปลายภาค: 19 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2217
19 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2218
หมายเหตุ: =CA.206 
Course Description
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สู่นวัตกรรมการสื่อสารที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน กระบวนการผลิตงานดิจิทัลการสื่อสารด้วยการเชื่อมต่อทุกสรรพสิ่งกับโครงข่ายแบบกลุ่มเมฆ
รวมทั้งการเลือกใช้เผยแพร่ข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียตลอดจนทราบถึงความปลอดภัยและตระหนักถึงจริยธรรม


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต