เมนูหลัก

CA3004ANIMATION FOR SOCIAL MEDIA
นศ3004ภาพเคลื่อนไหวสำหรับโซเชียลมีเดีย
สังกัดนิเทศศาสตร์, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (2-2-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่1 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
การออกแบบและสร้างภาพเคลื่อนไหวรูปแบบต่างๆ บนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การทำงานกับรูปภาพ การจัดการวัตถุ การสร้างตัวอักษร การวาดภาพ และการใช้สี ตลอดจนการสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบโมชั่นกราฟิก เพื่อฝึกการเล่าเรื่องด้วยภาพเคลื่อนไหว สำหรับนำไปใช้งานบนโซเชียลมีเดียหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต