เมนูหลัก

OB1024BASIC GRAPHIC DESIGN FOR ORGANIZATIONAL COMMUNICATION AND BRAND
อบ1024นวัตกรรมการออกแบบกราฟิกเบื้องต้นเพื่อการสื่อสารองค์กรและแบรนด์
สังกัดนิเทศศาสตร์, นวัตกรรมการสื่อสารองค์กรและแบรนด์
หน่วยกิต3 (2-2-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่1 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ศึกษาทฤษฎี หลักการออกแบบกราฟิก องค์ประกอบของการออกแบบกราฟิก และการประยุกต์ ใช้หลักการออกแบบกราฟิกผลิตงานทางด้านการสื่อสารองค์กรและแบรนด์ ทั้งที่เป็นงานสื่อภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว
โดยมีการสร้างกรณีศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้นำเสนอความคิดและเทคนิคด้านการผลิตในรูปแบบของสื่อประเภทต่าง ๆ ตามรูปแบบที่เหมาะสมผ่านทางสื่อออฟไลน์ และออนไลน์


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต