เมนูหลัก

OB2033CONTENT DESIGN FOR ORGANIZATIONAL COMMUNICATION AND BRAND
อบ2033การออกแบบเนื้อหาเพื่องานสื่อสารองค์กรและแบรนด์
สังกัดนิเทศศาสตร์, นวัตกรรมการสื่อสารองค์กรและแบรนด์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ศึกษารูปแบบและเทคนิคการเขียนเพื่องานสื่อสารองค์กรและแบรนด์ผ่านสื่อดั้งเดิมและสื่อสมัยใหม่ ฝึกปฏิบัติการออกแบบเนื้อหาเพื่อสร้างซ่อมเสริมภาพลักษณ์ให้กับองค์กร ตลอดจนออกแบบเนื้อหาด้านการโฆษณาและการตลาด
ที่สามารถดึงดูดความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายและผู้บริโภค ผ่านรูปแบบข่าว บทความ การสร้างสรรค์เรื่องราวผ่านบล็อก การเขียนสคริปต์ ตลอดจนการออกแบบคำ วลี และแฮชแทค


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต