เมนูหลัก

CA1301DIGITAL MEDIA PRODUCTION FOR PROSOCIAL
นศ1301การผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อส่งเสริมสังคม
สังกัดนิเทศศาสตร์, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (2-2-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2565
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
พัฒนาการ คุณลักษณะ ศักยภาพในการสื่อสารของสื่อดิจิทัลประเภทต่าง ๆ บูรณาการร่วมกับการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางสังคมเพื่อรังสรรค์แนวความคิดการ
ออกแบบเนื้อหาสารที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายและการเลือกสื่อที่เหมาะสมภายใต้เงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต