เมนูหลัก

PF2033SCRIPT WRITING AND ANALYSIS FOR PERFORMING ARTS COMMUNICATION
สร2033การเขียนและวิเคราะห์บทสำหรับงานสื่อสารการแสดง
สังกัดนิเทศศาสตร์, สื่อสารการแสดงร่วมสมัย
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2565
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ศึกษาหลักการฝึกหัดการเขียนบทขั้นพื้นฐาน โดยเน้นการแสดงละครเวที และบทสำหรับการแสดงประเภทต่างๆ กิจกรรมพิเศษ เรียนรู้เทคนิคใหม่ในการสร้างโครงเรื่อง การสื่อความหมาย และอารมณ์ วิเคราะห์ตัวอย่างงานเขียนที่ดีเด่น
โดยฝึกทักษะการเขียนบทเพื่อให้เกิดความชำนาญเพื่อให้สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต