เมนูหลัก

OB3163BASIC FOR THE STOCK PHOTOGRAPHY BUSINESS
อบ3163พื้นฐานสำหรับธุรกิจภาพถ่ายสต็อก
สังกัดนิเทศศาสตร์, นวัตกรรมการสื่อสารองค์กรและแบรนด์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
แนะนำให้ผู้เรียนรู้จักธุรกิจขายภาพถ่ายสต๊อก (Stock Photography) ผ่านตัวแทนขายภาพถ่ายบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Micro stock) ในระดับนานาชาติ เข้าใจเรื่องลิขสิทธิ์ภาพถ่ายโดยเฉพาะประเด็นปลอดค่าลิขสิทธิ์ (Royalty Free – RF)
แนะนำแนวทางการผลิตภาพถ่ายตามมาตรฐานของตัวแทนขายภาพ ประกอบ ด้วยขั้นตอนการถ่ายภาพ การตกแต่งภาพถ่ายด้วยการใช้โปรแกรมตกแต่งภาพ วิธีการตั้งชื่อภาพ (Title) วิธีการเขียนคำอธิบายภาพ (Description) และวิธีการเลือกใช้คำค้น (keywords)


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต