เมนูหลัก

MD2044SOCIAL MEDIA PHOTOGRAPHY
มด2044การถ่ายภาพเพื่อสื่อสังคมออนไลน์
สังกัดนิเทศศาสตร์, สื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล
หน่วยกิต3 (2-2-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
การสร้างแนวคิดผลิตและการนำเสนอผลงานภาพถ่ายดิจิทัลเพื่อใช้ในงานด้านสื่อสังคมออน ไลน์และสารสนเทศดิจิทัล หลักการจัดองค์ประกอบของภาพถ่ายแต่ละประเภทให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ ของงานและการใช้โปรแกรมสําาเร็จรูปด้านการตกแต่งภาพ การจัดการสี
การแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ของภาพถ่าย การประเมินคุณภาพของภาพถ่าย จริยธรรมด้านการนำเสนอถ่ายภาพ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต