เมนูหลัก

BC4124BROADCASTING AND DIGITAL MEDIA PROJECT
วท4124โครงงานวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล
สังกัดนิเทศศาสตร์, วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล
หน่วยกิต3 (2-2-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่1 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
การผลิตโครงงานทางวิทยุโทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล โดยนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนและการฝึกงานมาประยุกต์ใช้ นักศึกษาจะต้องทำการวิเคราะห์วิจารณ์เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในวงการวิชาชีพ โดยนักศึกษาเป็นผู้กำหนดหัวข้อเรื่องที่จะทำการศึกษาเอง
ซึ่งวิธีการศึกษานั้นอาจศึกษาค้นคว้าจากตำราเอกสารอ้างอิงต่าง ๆ และหรือการสอบถาม สัมภาษณ์ผู้ที่มีความรู้ มีประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพต่าง ๆ แล้วนำข้อมูลที่ได้มาสรุปเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคเหล่านั้น


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต